ANRITSU METER CO.,LTD
 
 
 
U  系列
移动 / 回转用
U 系列产品是将感应器与测试面的摩擦系数降至最小极限的温度传感器,适用于移动或回转表面的温度测试。通过组合各个规格的组件,可以按照客户的用途进行个性选配。
 
如何选择 U 系列
U 系列的典型
K 型 U-112K-00-D0-1-TC1-ANP
E 型 U-112E-00-D0-1-TC1-ANP
model U series
温度范围 精准度 响应速度 耐久性
-50 to 250°C ±2.5°C * 2.0 s A
K 型 U-121K-00-D0-1-TC1-ANP
E 型 U-121E-00-D0-1-TC1-ANP
model U series
温度范围 精准度 响应速度 耐久性
-50 to 200°C ±2.5°C * 2.0 s A
K 型 U-133K-00-D0-1-TC1-ANP
E 型 U-133E-00-D0-1-TC1-ANP
model HHT series
温度范围 精准度 响应速度 耐久性
-50 to 250°C ±2.5°C * 2.0 s A
* 在100°C表面
K 型 U-211K-00-D0-1-TC1-ANP
E 型 U-211E-00-D0-1-TC1-ANP
model HHT series
温度范围 精准度 响应速度 耐久性
-50 to 250°C ±2.5°C * 3.5 s A
K 型 U-221K-00-D0-1-TC1-ANP
E 型 U-221E-00-D0-1-TC1-ANP
model HHT series
温度范围 精准度 响应速度 耐久性
-50 to 200°C ±2.5°C * 3.5 s A
K 型 U-211K-01-D0-0-TC1-W
E 型 U-211E-01-D0-0-TC1-W
model HHT series
温度范围 精准度 响应速度 耐久性
-50 to 250°C ±2.5°C * 3.5 s A